Tarieven & Voorwaarden

Tarieven & Voorwaarden

LOSSE LES & PROEFLES

Losse les € 15,-
Proefles eenmalig € 10,-
Proeflessen onbeperkt 2 weken € 25,-

STRIPPENKAARTEN

5 strippen geldigheid 6 weken € 65,-
10 strippen geldigheid 13 weken € 120,-
10 strippen geldigheid 26 weken € 135,-
20 strippen geldigheid 26 weken € 220,-

Met een strippenkaart wordt er per les een strip afgetekend.
Als je een keer ziek of verhinderd bent, verlies je geen lessen. Je kunt komen wanneer je wilt!

ABONNEMENTEN
MEERDERE KEREN PER WEEK LES NAAR KEUZE VOLGEN

betaling per maand € 65,– voor 2x per week (€ 7 50 per les)
betaling per maand € 77,– voor totaal onbeperkt
Als je 3x of meer per week wilt komen kan je een abonnement afsluiten. Je kunt dan zo vaak komen en zo veel lessen meedoen als je wilt.
MASSAGE
Thai Yoga Massage
60 min € 55,-
90 min €67,50-
Oliemassage
Deel massage 30 min € 32,50-
Gehele lichaamsmassage 60 min € 55,-

CADEAUBONNEN

Je kunt cadeaubonnen kopen bij ons, leuk verpakt!
De cadeaubonnen kunnen ingewisseld worden voor de lessen, workshops èn massages met een bedrag naar keuze van minimaal € 15,- èn zijn 1 jaar geldig na datum van aankoop.

Alle bedragen zijn inclusief BTW, 9% voor yoga en pilates, 21% voor massages

 

Abonnementen en strippenkaarten zijn persoonsgebonden en hebben een beperkte geldigheid.
Abonnementen worden betaald via een automatische incasso.
Strippenkaarten kunnen vooraf contact betaald worden, of overgemaakt.

Losse lessen, proeflessen en proefabonnement worden altijd vooraf contant afgerekend.
Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk!

Algemeen
Deze algemene voorwaarden van Nandita, Body  Mind Centre, gevestigd aan de 1e van Leyden Gaelstraat 286 te Vlaardingen zijn van toepassing op lidmaatschap, massages of aanwezigheid van ieder natuurlijk persoon bij Nandita.
Artikel 1: Huisregels
#
Zorg dat je makkelijke/schone kleding draagt en ben voorzichtig met roken/deodorant/geurtje etc net voor de les
#Luister naar je lichaam en neem een moment van rust als je voelt dat je dat nodig hebt. Bedenk je dat het jouw les is, bewaak je eigen grenzen
# Kom op tijd. Nandita is 15 minuten voor de les geopend. Tijdens de lessen is de deur gesloten.
# Licht de docent(e) voor de les in wanneer je klachten, zwangerschap of blessures hebt. Overleg met behandelend arts of fysiotherapeut over het volgen van yoga/pilates lessen bijvoorbeeld na een operatie, ernstige ziekte of chronische klachten. Vul het inschrijfformulier eerlijk in. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De docent(e)kan je dan aanpassingen geven gedurende de les
# Seksueel getint gedrag wordt door Nandita niet getolereerd
# Bij binnenkomst schoenen in het rek boven aan de trap. Geen schoenen in de zaal.
# Geen vieze voeten of handen tegen de muur
# In de grote zaal mag niet worden gegeten
# Na de les maak je de geleende mat schoon
# Na de les is er voor iedereen een kopje thee. Zorg dat je op tijd klaar bent om Nandita te verlaten, zodat de volgende les op tijd kan beginnen.
# Houd rekening met andere studenten in de studio en respecteer de rust en stilte. Wanneer bovenstaande huisregels niet worden nageleefd behoudt Nandita het recht om desbetreffende student de toegang tot Nandita te ontzeggen en per direct het lidmaatschap te beëindigen zonder terugstorting van reeds betaald lidmaatschapsgeld.
Artikel 2: Lidmaatschap
Het lidmaatschap bij Nandita is strikt persoonlijk voor ieder natuurlijk persoon en kan alleen worden overgedragen na goedkeuring van Nandita
Artikel 3: Aansprakelijkheid
Nandita is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade toegebracht door toedoen van jou als lid in en rondom het pand aan de 1e van Leyden Gaelstrat 286 te Vlaardingen. Het lid dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van yoga risico’s met zich kan brengen. Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van yoga of een ander activiteit bij Nandita kan ontstaan, zijn voor eigen risico. Het lid vrijwaart Nandita van alle aanspraken van zichzelf en van derden in deze.
Eventuele richtlijnen om blessures te voorkomen
#  Consulteer een arts/specialist voor aanvang van lessen bij blessures, eventueel zwangerschap of andere lichamelijke ongemakken
# Blessures, zwanger of andere lichamelijk ongemakken? Geef dit aan bij de docent(e) voor aanvang van de les
# Overleg met behandelend arts of fysiotherapeut over het volgen van yoga/pilates lessen bijvoorbeeld na een operatie, ernstige ziekte of chronische klachten
# Voer geen houdingen uit die pijnlijk zijn. Bij stekende pijn of tintelingen in lichaamsdelen, altijd uit de houding komen
# Blijf ten alle tijden luisteren naar het eigen lichaam
# Stel vragen aan de docent(e) als een houding/ oefening niet wordt begrepen.
Artikel 4: Inschrijving, on-hold of beëindiging abonnement
# Machtiging/Inschrijving
Bij inschrijving verklaart de getekende kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, deze te hebben  geaccepteerd en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Nandita  de maandelijkse contributie voor het abonnement van zijn/haar bankrekening af te schrijven. Strippenkaarten kunnen vooraf contant betaald worden of overgemaakt. Het liefst gepast betalen, wij hebben niet veel wisselgeld liggen.
# Tarieven zijn gelijk voor alle lessen.
# Alle lessen zijn vrij instapbaar. Je kunt per keer bekijken welke les je wilt volgen.
# Abonnementsvormen kunnen elk moment ingaan. De contributie naar rato voor de eerste maand wordt contact betaald of gestort op rekeningnummer NL41RABO0308106237 t.n.v. Nandita .
# Contributie wordt rond de 1e van de maand geïncasseerd. Er wordt vooraf betaald. Nandita behoudt zich alle rechten iemand die niet betaald heeft toegang tot de  les  te weigeren.
#  Een onbeperkt abonnement kan worden aangegaan voor minimaal 3 maanden. Wanneer je 1 of 2 maanden gebruik wilt maken van dit abonnement wordt er eenmalig €15,- administratie kosten in rekening gebracht.
# Extra workshops/clinics vallen niet onder de lesgelden, tenzij anders vermeld.
# On-Hold
# Bij eventuele blessures is het mogelijk om het abonnement ‘on-hold’ te zetten door een mail te sturen. Hiervoor is een dokterverklaring nodig.
# Bij twijfel van de opgegeven blessure en zonder eventuele overlegging van een doktersverklaring behoudt Nandita het recht om de aanvraag van ‘on-hold’ te wijzigen of te weigeren.
# Beëindiging abonnement
Lidmaatschap beëindigen kan schriftelijk op locatie,  per post of door middel van een mail.
Met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Gerekend vanaf de eerste van de maand.
Bij post en e-mail opzegging altijd even contact opnemen als je binnen 2 werkdagen geen bevestiging hebt ontvangen. Zonder bevestiging vindt er geen stopzetting plaats
#  Tussentijds beëindigen van een langdurige abonnementsvorm is alleen mogelijk op medische gronden met een medische verklaring of een verhuizing. Hierbij wordt een afkoopsom opgemaakt. Wanneer deze betaald is kan het lidmaatschap worden stopgezet.

Artikel 5: Lessen
#  Nandita behoudt zich alle rechten om het lesrooster aan te passen.
# Vervallen en annulering van lessen.
De contributie is gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen, hier zijn de geplande vakantiedagen en weken al vanaf gehaald. Hier vallen onder alle nationale feestdagen en jaarlijkse vakantie. Tijdens schoolvakanties kan er een aangepast rooster zijn. Dit wordt altijd ruim op tijd vermeld op de website en in de studio zelf.
# Nandita behoudt zich het recht om bij overmacht (vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden) een les te laten vervallen. Nandita zal alles doen wat in haar macht ligt om in dit soort situaties een vervangende docent(e) te laten komen. Eventueel  kan er op een ander tijdstip een extra les gepland worden ter compensatie. Nandita bepaalt dan wat voor een les en de vervangende datum.
Artikel 6: Abonnementsvormen
Bij ondertekening inschrijving verklaart  de student de opgegeven abonnementsvorm te accepteren voor de aangegeven termijn.
# Restitutie van lesgelden is niet mogelijk. Wel kan een ander persoon het abonnement overnemen. Dit gebeurt altijd schriftelijk en alleen met goedkeuring van Nandita.
# Nandita behoudt het recht om de tarieven voor abonnement(en) te wijzigen. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij/zij zijn/haar lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Nandita te zijn ontvangen.
7. Persoonsgegevens
Nandita verzamelt persoonsgegevens: deze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden versterkt. Bij inschrijving wordt het ingevulde e-mail adres op het inschrijfformulier toegevoegd aan ons e-mail bestand en ontvangt student informatie over Nandita via de mail. Uitschrijving is mogelijk via info@nandita.nl.
De student gaat er dan mee akkoord dat hij/zij eventuele wijzigingen en activiteiten niet automatisch meer zal ontvangen.

 

Voorwaarden workshops en lessen met een gastdocent
1 Aanmelden
voor een workshop kan door een berichtje te sturen naar 06-22486230, in de studio bij de docent of door een e-mail te sturen naar info@nandita.nl.
Hierop krijg je een bevestiging per whatsapp en een betaalverzoek als reactie.
Zodra de betaling voldaan is, is je plek pas definitief gereserveerd. Hiervoor heb je maximaal één werkweek. Je zult nog een bericht ontvangen als reminder, maar daarna is de plek weer open voor iemand anders. Dit in verband een maximum aantal plekken dat beschikbaar is.

2 Afmelden voor een workshop of les met gastdocent.
Dit gaat op dezelfde manier als het aanmelden. In de studio bij de docent, via 06-22486230 of info@nandita.nl. Indien je geen bevestiging ontvangt neem dan op een andere manier contact op dan dat je al gedaan had.

3 Inschrijfgeld
Tot 2 weken voor de datum van een workshop kan kosteloos worden geannuleerd. Het betaalde bedrag zal teruggestort worden op het rekeningnummer waarmee betaald is. Minus 5 euro administratie kosten.
Indien je tussen de 2 en 1 we(e)ken voor de datum van een workshop afzegt ontvang je 50% van de kosten teruggestort.
Bij annulering minder  dan 1 week voor de datum van een workshop is het volledige inschrijfgeld
verschuldigd. Wel mag iemand anders jouw plaats innemen. Geef dit zo spoedig mogelijk door.
Indien je niet verschijnt op de workshop vindt geen teruggave van het inschrijfgeld plaats.