fbpx

Algemene voorwaarden Nandita 61463469

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Nandita en bijbehorende websites. De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op www.nandita.nl

Deel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

Nandita

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61463469 tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Bij Nandita horen de volgende websites:

  • https://nandita.nl

  • https://www.academy.nandita.nl/

  •  

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.

Dienst

Alle huidige en toekomstige (digitale) diensten die Nandita aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, archieven, producten, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen en evenementen en alle abonnementen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Nandita

Gebruiker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Nandita, waaronder maar niet uitsluitend de website, archieven, producten, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen, evenementen en alle abonnementen die Nandita aanbiedt.

Overeenkomst

De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.

Website

De website www.nandita.nl en alle gerelateerde subdomeinen beheerd door Nandita.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.2.1 Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de producten en diensten van Nandita zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.6.

1.2.2 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of Deel 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.

1.2.3 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal Nandita een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail. 

1.2.4 Voor de diensten van Nandita waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

1.2.5 Nandita is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Nandita. zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Nandita beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

1.2.6 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Nandita een regeling treffen naar redelijkheid.

1.2.7 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

1.3.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Nandita niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Nandita in het leven roepen.

1.3.2 Nandita is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

1.3.3 De informatie op de website en binnen de overige diensten van Nandita is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Nandita samengesteld. Nandita is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

1.3.4 Nandita is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie. 

1.3.5 Nandita kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren video’s, blogs, deelname aan offline cursussen, lessen workshops, retreats of andere diensten van Nandita. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom

1.4.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van Nandita rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van Nandita.

1.4.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Nandita en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

1.4.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Nandita schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Nandita daardoor of in verband daarmee lijdt. Nandita behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

 

Artikel 5 – Privacy

1.5.1 Nandita zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

 

Artikel 6 – Toepasselijk recht

1.6.1 Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.6.2 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Nandita opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen. 

Deel 2: Aanvullende bepalingen online diensten

2.1. Als de gebruiker onze producten of abonnementen heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor een bepaalde tijd toegang tot het bekijken van Yogavideo’s en teksten op de website. Deze voor bepaalde tijd beschikbare video’s, teksten en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van Nandita

2.2 Het niet toegestaan om deze (yoga)video’s, teksten en andere intellectuele eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden, als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten, (Yoga)video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.

2.3 Als de gebruiker een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van Nandita of een product heeft gekocht, dan dient alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Abonnementen en accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan. 

2.4 De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.

2.5 De Yogavideo’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Nandita hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.

2.6 Als de gebruiker zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld. 

2.7 Nandita behoudt daarnaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

2.8 Nandita doet zijn best om ervoor te zorgen dat de yogavideo’s altijd beschikbaar zijn. Nandita kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.

2.9 Nandita doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Nandita kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten. 

2.10 Nandita kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de yoga-video’s of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

2.11 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

2.12 Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van Nandita kunnen de (yoga)video’s en de overige informatie in de producten en abonnementen onbeperkt bekeken worden tenzij anders aangegeven. Nandita behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.

2.13 Specifiek van toepassing op gebruikers van: BRAVE programma Er geldt een herroepingsrecht of bedenktijd op de cursussen van 14 dagen. Deze periode gaat in direct na aankoop van het product. Binnen deze tijd kan de gebruiker een beroep doen op onze ‘niet goed geld terug garantie.’ Hiervoor dient de gebruiker aan te tonen dat de oefeningen uit de cursus actief en serieus zijn meegedaan. Na deze termijn is het abonnement/product definitief en is het niet meer mogelijk om een beroep te doen op de ‘niet goed geld terug garantie.’ Dit herroepingsrecht is van toepassing op de online cursussen en programma’s die beschikbaar zijn op https://https://academy.nandita.nl/.

2.14 Nandita behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere online diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Nandita.

2.15 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

2.16 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider. 

2.17 Specifiek van toepassing op gebruikers van: Yoga TV Nandita. Abonnementen worden iedere overeengekomen termijn verlengd via automatische incasso. De gebruiker gaat hiermee akkoord door het accepteren van de algemene voorwaarden en het verlenen van toestemming voor periodieke afschrijvingen voor het desbetreffende termijn bij aanmelding van het lidmaatschap.

2.18 Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment worden stopgezet. Er geldt een opzegtermijn van twee weken. Indien de gebruiker binnen twee weken voor de verlengdatum van de volgende termijn opzegt, is de opzegtermijn overschreden en is de gebruiker het volledige bedrag van een volgende termijn verschuldigd. Reeds betaalde abonnementstermijnen worden niet gerestitueerd. 

2.19 Specifiek van toepassing op gebruikers van: Yoga TV Nandita. Een abonnement krijgt de gebruiker het recht om yogavideo’s gedurende een bepaalde periode (afhankelijk van het lopende abonnement) op de website te bekijken. De yogavideo’s en alle auteursrechten blijven eigendom van Nandita.

Deel 3: Aanvullende bepalingen offline workshops, cursussen en evenementen

3.1 Voor offline cursussen, workshops en andere diensten geldt dat een inschrijving na aanmelding en betaling definitief is. Indien voor overboeking als betaalmethode gekozen wordt, dient het desbetreffende bedrag binnen 14 dagen voldaan te worden.

3.2 Als de deelnemer besluit om de aanmelding meer dan een maand (31 dagen) voor aanvang van de workshop te annuleren, krijgt hij / zij het volledige bedrag teruggestort. Bij annuleren minder dan een maand van te voren, wordt geen terugbetaling gedaan.

3.3 Nandita doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie die tijdens offline cursussen, lessen workshops en andere diensten gedeeld wordt juist en volledig is. Nandita kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

3.4 Nandita kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

3.5 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

3.6 De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

3.7 Nandita heeft het recht offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent of overmacht. Wanneer Nandita genoodzaakt is een evenement te annuleren door situaties zoals overmacht en ziekte, heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. Of er wordt een andere datum aangeboden.

3.8 Nandita heeft tevens ten alle tijde het recht om offline cursussen, lessen, workshops en andere diensten te annuleren zonder gegronde redenen. In geval van annulering door Happy with Yoga B.V. zonder gegronde redenen, heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld . De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

3.9 Nandita behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Nandita. 

3.10 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

3.11 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal hij/zij dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.